____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Km 349/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 24 czerwca 2022r. o godz. 09:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Jabłonkach nr 12 na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc spiżarni i przedpokoju o powierzchni użytkowej 54,20 m.kw. stanowiącego własność na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej dłużników, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00021828/0. Z prawem własności lokalu związany jest udział 1/4 części w prawie własności gruntu - działki nr 40/21 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicielom lokali, wpisany w KW nr KS1E/00021748/5

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 74.900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 56.175,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7.490,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Operat....

Zdjęcia....