Ważne informacje przed złożeniem wniosku do Komornika:

Wierzyciel, składając wniosek o egzekucję, obowiązany jest dołączyć tytuł wykonawczy, zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

1.Wierzyciel powinien podać we wniosku imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby), oraz PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia (w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna), lub NIP, REGON, KRS (gdy dłużnikiem jest osoba prawna)

2.Wierzyciel obowiązany jest we wniosku wskazać świadczenie, które ma być wyegzekwowane.

3.Wierzyciel powinien we wniosku wskazać sposoby egzekucji, uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego:

nieruchomości – należy podać adres i numer księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika.
ruchomości – należy podać, gdzie znajdują się ruchomości, z których Komornik ma prowadzić egzekucję.
wynagrodzenie za pracę – należy podać nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika.
wierzytelności – należy podać nazwę wierzytelności i adres trzeciodłużnika (np. w przypadku emerytury – właściwy oddział ZUS).
rachunki bankowe – należy podać numer rachunku bankowego lub nazwę banku, w którym dłużnik posiadać konto bankowe.
inne prawa majątkowe – należy podać na przykład: nazwę i siedzibę spółki z o.o., w której dłużnik ma udziały oraz właściwy dla tej spółki sąd rejestrowy.

4. Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, może w trybie art. 797 1 kpc zlecić poszukiwanie majątku Komornikowi – wówczas sposoby egzekucji wystarczy wskazać ogólnie.