_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kmp 26/06

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 12 lipca 2022r. o godz.12:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działki gruntowej nr 48 o pow. 0,1953 ha położonej w miejscowości Ropienka nr 74 gmina Ustrzyki Dolne obręb 180108_5.0023, stanowiącej wg rejestru gruntów grunty rolne zabudowane, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, murowanym, parterowym z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 112 m.kw oraz dwoma budynkami gospodarczymi o konstrukcji murowano - drewnianej o powierzchni zabudowy 52 m.kw. i 97 m. kw. stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych nr KS2E/00010475/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 131.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 17.500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl  

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Operat Szacunkowy .....

____________________________________________________________________________________________________________________________________