Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Podstawą jego działania jest przede wszystkim kodeks postępowania cywilnego i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik sądowy podejmuje czynności egzekucyjne w celu:

  • wykonania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych wykonalnych bez zaopatrywana ich w klauzulę wykonalności zasądzających roszczenia pieniężne, (za pomocą wszelkich możliwych sposobów egzekucyjnych: tj. egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych egzekucja z wierzytelności, egzekucja z prawa majątkowych, egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze statków morskich);
  • wykonywanie tytułów wykonawczych zasądzających świadczenia niepieniężne tj. obowiązek wydania rzeczy ruchomej lub dokumentu, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa; wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości; opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób (eksmisja), rozgraniczenie, wydanie nieruchomości;
  • dokonywanie zabezpieczenie roszczeń świadczeń pieniężnych;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • wykonywanie spisu inwentarza albo spisu innego majątku;
  • usunięciu oporu dłużnika oraz za wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym.

Ponadto Komornik, ma prawo także :

  • dokonywania doręczeń, zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.