KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr I w Lesku

 

TOŻSAMOŚĆ ORAZ DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria nr I w Lesku

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy drogą e-mailową: lesko@komornik.pl  lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Plac Konstytucji 3 Maja 16, 38-600 Lesko

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych.

Dane Inspektora Danych Osobowych: Mikołaj Ryzop, adres: ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: m.ryzop@dpag.pl

I. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II. KATEGORIE DANYCH

Administrator może przetwarzać Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy.

Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną możemy przetwarzać także Pani/Pana numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości oraz w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

III. ŹRÓDŁO DANYCH

Jeżeli  dane  osobowe  nie  zostały  przekazane  Administratorowi  bezpośrednio od Pani/Pana, otrzymał je  od  kontrahenta  w  imieniu,  którego  Pani/Pan działa  w  zakresie  niezbędnym  do zawarcia umowy i zrealizowania postanowień umownych.

Ponadto, Pani/Pana dane Administrator może również pozyskiwać ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry np. KRS.

IV. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • podmiotom i organom państwowym uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności i w świadczeniu usług takim jak doradcy, współpracownicy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, operatorzy pocztowi;
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania.

V. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. OKRES, PRZEZ KTÓRY BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy, Administrator będzie przechowywał dane przez czas trwania przedawnienia roszczeń, jakie przysługują mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw szczególnych.

W przypadku wystąpienia postępowań sądowych lub gdy przepisy prawa wymagają dłuższego przetwarzania danych, Administrator może wydłużyć okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stosownie do okresu trwania takich postępowań lub obowiązków prawnych.

VII. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • żądania usunięcia, o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków wynikających z umowy;
  • żądania ograniczania przetwarzania;
  • żądania przeniesienia danych w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy;
  • do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Wniosek o realizację przysługujących praw można zgłosić wysyłając go na adres e-mail: lesko@komornik.pl

We wniosku należy podać dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można będzie skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

VIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonania. 

Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU

Nie zostaną podjęte wobec Pani/Pana decyzje opierające się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, takie jak profilowanie, które mogą mieć dla Pani/Pana istotne skutki prawne lub znaczący wpływ na Panią/Pana.

X. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.