OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2024 o godz. 10:00 pod adresem: Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja ruchomości składających się z:

 

 

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIAWYSOKOŚĆ NAJNIŻSZEGO POSTĄPIENIA
1 Piec konwekcyjno - parowy Hendi 1/1 model 225578 z podstawą rok zakupu 2018 1 9 216,00 zł
7492,68 zł netto + 23% VAT
4 608,00 zł* 231,00 zł
2 Piec konwekcyjny Hendi typ 225516 rok zakupu 2018 1 2 816,00 zł
2289,43 zł netto + 23% VAT
1 408,00 zł* 71,00 zł
3 Stołek gazowy Egaz model tg0m 107 1 360,00 zł
292,68 zł netto + 23% VAT
180,00 zł* 9,00 zł
4 Szafa mroźnicza Stalgast typ 880601 poj. 620 l, rok zakupu 2018 1 3 840,00 zł
3121,95 zł netto + 23% VAT
1 920,00 zł* 96,00 zł
5 Lodówka na próbki Gort pfx4kk3 rok zakupu 2020 1 2 368,00 zł
1925,20 zł netto + 23% VAT
1 184,00 zł* 60,00 zł
6 Zmywarka kapturowa Asber model easy - h500 rok zakupu 2018 1 5 440,00 zł
4422,76 zł netto + 23% VAT
2 720,00 zł* 136,00 zł
7 Kuchenka gazowa Beko z elektrycznym piekarnikiem 1 600,00 zł
487,80 zł netto + 23% VAT
300,00 zł* 15,00 zł
8 Robot planetarny Kenwood Major Titanium typ KM 1402., 1500 W rok zakupu 2018 1 1 000,00 zł
813,01 zł netto + 23% VAT
500,00 zł* 25,00 zł
9 Termos Hendi 35 l 1 420,00 zł
341,46 zł netto + 23% VAT
210,00 zł* 11,00 zł
10 Termos Yato 35 l 1 420,00 zł
341,46 zł netto + 23% VAT
210,00 zł* 11,00 zł
11 Witryna Cukiernicza Cebea uszkodzony termostat 1 3 000,00 zł
2439,02 zł netto + 23% VAT
1 500,00 zł* 75,00 zł
12 Stolik kasowy 1 1 200,00 zł
975,61 zł netto + 23% VAT
600,00 zł* 30,00 zł
13 Garnek Ikea 2,5 l 2 20,00 zł
16,26 zł netto + 23% VAT
10,00 zł* 1,00 zł
14 Garnki małe Hendi, Revolution, Yato 7 50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
25,00 zł* 2,00 zł
15 Okap kuchenny 3 m x 1,1 m 1 1 800,00 zł
1463,41 zł netto + 23% VAT
900,00 zł* 45,00 zł
16 Blender kielichowy Bosch 1 200,00 zł
162,60 zł netto + 23% VAT
100,00 zł* 5,00 zł

 

cena za sztukę

*) cena wywołania zawiera podatek VAT

 

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

W dniu 17.07.2024 w godzinach od 11:00 do 15:00Zgodnie z art. 8671. § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

 

Rękojmię należy złożyć gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Sanoku 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

 

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 867§ 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).

Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 867kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.Komornik Sądowy

Tomasz Klucznik

Pouczenie:


Art. 867 1 kpc

§ 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 871 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2024 o godz. 11:00 pod adresem: Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

 

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIAWYSOKOŚĆ NAJNIŻSZEGO POSTĄPIENIA
1 Chłodziarka Electro-line BC 50 poj. 50 l 1 250,00 zł
203,25 zł netto + 23% VAT
187,50 zł* 10,00 zł
2 Opiekacz Fiamma TRD 30.3 1 500,00 zł
406,50 zł netto + 23% VAT
375,00 zł* 19,00 zł
3 Podgrzewacz na pastę GN 1/1 Hendi poj. 9 l (brak pojemników na pastę) 1 60,00 zł
48,78 zł netto + 23% VAT
45,00 zł* 3,00 zł
4 Podgrzewacz na prąd Hendi 204832 Tesino 6,8 l 1 200,00 zł
162,60 zł netto + 23% VAT
150,00 zł* 8,00 zł
5 Krajalnica Gorenje R506E 1 150,00 zł
121,95 zł netto + 23% VAT
112,50 zł* 6,00 zł
6 Krajalnica Zelmer 1 50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
37,50 zł* 2,00 zł
7 Frytkownica dwukomorowa Hendi 205853 2x6 l (działa 1 komora) 1 200,00 zł
162,60 zł netto + 23% VAT
150,00 zł* 8,00 zł
8 Szatkownica Bistro Robot Coupe CL 30 1 2 500,00 zł
2032,52 zł netto + 23% VAT
1 875,00 zł* 94,00 zł
9 Rzutnik Optoma DLP full 3D z ekranem 1 1 500,00 zł
1219,51 zł netto + 23% VAT
1 125,00 zł* 57,00 zł
10 Wzmacniacz HQM2180BC 1 600,00 zł
487,80 zł netto + 23% VAT
450,00 zł* 23,00 zł
11 Wentylator kanałowy Dospel WK 200 1 200,00 zł
162,60 zł netto + 23% VAT
150,00 zł* 8,00 zł
12 Kociołek do zup elektryczny Forgast 10 l 1 200,00 zł
162,60 zł netto + 23% VAT
150,00 zł* 8,00 zł
13 Grill elektrycznny Hoffen 1 50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
37,50 zł* 2,00 zł
14 Robot kuchenny Bosch Ergomix 1 50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
37,50 zł* 2,00 zł
15 Okap kuchenny Electrolux 1 100,00 zł
81,30 zł netto + 23% VAT
75,00 zł* 4,00 zł
16 Boxy styropianowe termo 15 50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
37,50 zł* 2,00 zł
17 Bojler elektryczny Ariston PRO R EVO 50, 50 l 1 250,00 zł
203,25 zł netto + 23% VAT
187,50 zł* 10,00 zł
18 Ekspres do kawy Zelmer Maestro ZCM 2150 1 150,00 zł
121,95 zł netto + 23% VAT
112,50 zł* 6,00 zł
19 Sofa dwuosobowa 1 300,00 zł
243,90 zł netto + 23% VAT
225,00 zł* 12,00 zł
20 Stół kwadratowy biały blat 9 100,00 zł
81,30 zł netto + 23% VAT
75,00 zł* 4,00 zł
21 Stół okrągły biały blat 3 100,00 zł
81,30 zł netto + 23% VAT
75,00 zł* 4,00 zł
22 Stół prostokątny biały blat 2 150,00 zł
121,95 zł netto + 23% VAT
112,50 zł* 6,00 zł
23 Krzesło - białe, szare, czarne 41 50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
37,50 zł* 2,00 zł
24 Stolik mały 1 30,00 zł
24,39 zł netto + 23% VAT
22,50 zł* 2,00 zł
25 Krzesełko do karmienia 1 30,00 zł
24,39 zł netto + 23% VAT
22,50 zł* 2,00 zł
26 Stół stalowy Stalgast z półką 140/60 1 420,00 zł
341,46 zł netto + 23% VAT
315,00 zł* 16,00 zł
27 Zlewozmywak dwukomorowy stalowy 1 600,00 zł
487,80 zł netto + 23% VAT
450,00 zł* 23,00 zł
28 Stołki barowe z oparciem 6 70,00 zł
56,91 zł netto + 23% VAT
52,50 zł* 3,00 zł
29 Hoker do kuchni bez oparcia 3 60,00 zł
48,78 zł netto + 23% VAT
45,00 zł* 3,00 zł
30 Meble w zabudowie ze zlewozmywakiem i podgrzewaczem do wody 1 1 500,00 zł
1219,51 zł netto + 23% VAT
1 125,00 zł* 57,00 zł
31 Regał metal/drewno 2 250,00 zł
203,25 zł netto + 23% VAT
187,50 zł* 10,00 zł
32 Automatyczny zmiękczacz wody Mijar model King B65 2 700,00 zł
569,11 zł netto + 23% VAT
525,00 zł* 27,00 zł
33 Pojemniki plastikowe Stalgast GN różne pojemności 8 20,00 zł
16,26 zł netto + 23% VAT
15,00 zł* 1,00 zł
34 Pojemniki plastikowe Yato GN różne pojemności 21 20,00 zł
16,26 zł netto + 23% VAT
15,00 zł* 1,00 zł
35 Bojler elektryczny Thermor 261111, 100 l 1 600,00 zł
487,80 zł netto + 23% VAT
450,00 zł* 23,00 zł
36 Miski stalowe różnej wielkości 18 30,00 zł
24,39 zł netto + 23% VAT
22,50 zł* 2,00 zł
37 Regały plastikowe 5 100,00 zł
81,30 zł netto + 23% VAT
75,00 zł* 4,00 zł
38 Regały aliminiowe wciskane 5 50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
37,50 zł* 2,00 zł
39 Szafy białe 2 x trzydrzwiowa, 1 x dwudrzwiowa 3 100,00 zł
81,30 zł netto + 23% VAT
75,00 zł* 4,00 zł
40 Szafki, regały na książki 4 75,00 zł
60,98 zł netto + 23% VAT
56,25 zł* 3,00 zł
41 Wentylator Fan Design podłogowy 2 50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
37,50 zł* 2,00 zł
42 Lampa owadobójcza 1 20,00 zł
16,26 zł netto + 23% VAT
15,00 zł* 1,00 zł
43 Naczynia szklane i ceramiczne, tacki 696 2,00 zł
1,63 zł netto + 23% VAT
1,50 zł* 1,00 zł
44 Sztućce 318 1,00 zł
0,81 zł netto + 23% VAT
0,75 zł* 1,00 zł
45 Drobne wyposażenie kuchni 153 3,00 zł
2,44 zł netto + 23% VAT
2,25 zł* 1,00 zł
46 Garnki i rondle 10 30,00 zł
24,39 zł netto + 23% VAT
22,50 zł* 2,00 zł
47 Wyłącznik termiczny 15 m 1 80,00 zł
65,04 zł netto + 23% VAT
60,00 zł* 3,00 zł
48 Rodzielacz gniazdka okrągły 1 50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
37,50 zł* 2,00 zł

 

cena za sztukę

*) cena wywołania zawiera podatek VAT

 

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

W dniu 17.07.2024 w godzinach od 11:00 do 15:00Zgodnie z art. 8671. § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

 

Rękojmię należy złożyć gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Sanoku 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

 

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 867§ 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).

Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 867kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.Komornik Sądowy

Tomasz Klucznik

Pouczenie:


Art. 867 1 kpc

§ 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 871 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.